MY MENU

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และการแก้ปัญหาที่มีโซลูชั่นอย่างชัดเจน

จากการสร้างและพัฒนาจากการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ นาไปสู่บริการการสร้างเว็บไซต์ที่ให้คาปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ DubuPlus
ทางเราได้เตรียมผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

การสร้างเว็บ

อุปกรณ์ที่ใช้
ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

จากมีการเพิ่มของอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งมีราคาถูก
การพัฒนาเครือข่าย ออกแบบเนือ้ หาและแอปพลิเคชนั่น
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ สารวจหาผลที่สะท้อน
ถึงทางเลือกในการใช้อุปกรณ์ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต
จานวนชวั่ โมงต่อวันที่ใช้โดยเฉลี่ยในการใช้แต่ละอุปกรณ์
โดยรวมแล้วว่าร้อยละ 80 ของผู้ใช้ อันดับหนงึ่ ของอุปกรณ์
ที่ใช้คือสมาร์ทโฟนเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 57 ชวั่ โมงต่อวัน
อันดับสองคือคอมพิวเตอร์ โต๊ะที่ใช้ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ประมาณ 547 เปอร์เซน็ ของผู้ใช้ซงึ่ ใช้เฉลี่ย 54 ชวั่ โมงต่อวัน

คุณสมบัติ

การสร้างเว็บอย่างง่าย

สร้างเว็บไซต์ในอุดมคติเพียงคลิ๊กไม่กี่ครั้ง.

ปรับให้เหมาะสมเหมาะสม
กับอุปกณ์หลายชนิด

ด้วยเว็บไซต์เดียวสามารถรองรับให้เหมาะสม
กับระบบที่มีความหลากหลายของอุปกรณ์ต่างๆ
รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ และแท็บเล็ต….

รวม URL ที่ใช้กับ PC และมือถือให้เป็น URL เดียวกัน

ใช้ URL เดียวกัน ในการจัดการเว็บไซต์ทั้งใน PC และ มือถือจากผู้ดูแลคนเดียวกัน.

เครื่องมือการตลาดเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ให้ประสบความสาเร็จ 

ให้ SEO ที่เหมาะสาหรับเครื่องมือค้นหาและสนับสนุน ส่งเสริมเว็บไซต์โดยการเชื่อมต่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค

ฟังชั่นก์หลัก

เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา
การบริหารจัดการฟอรั่ม
การบริหารจัดการสมาชิก
แชร์บน SNS

การให้บริการ

พื้นที่เก็บข้อมูลความจุ10 กิกะไบต์
โดเมนย่อย
เข้าถือโดเมนแยกกัน
Google Analytics
ระบบแจ้งเตือนด้วยอีเมล์
การตั้งค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา
การบริหารจัดการสมาชิก
ไม่จำกัดคุณสมบัติของ App
SUPPORT CENTER
ความช่วยเหลือและติดต่อ
02 7475 591
ส่งอีเมล์ถึงเรา
support.th@dubuplus.com
การให้คาปรึกษา (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันธรรมดา 9:00-18:00 น. (GMT+7)